Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 9. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 5, 12-15

    A mózesi törvény előírta: a hetedik nap a nyugalom napja legyen. Isten azt akarta, hogy az ember az idejéből is szenteljen neki valamit, s ne merüljön el egészen a földi gondokban, ne legyen a földi vágyak rabja. Az ünnep egyúttal az Egyiptomból való szabadulás emléke is volt, tehát hozzátartozott a hálaadás. Szociális jelentősége pedig abban állott, hogy a szolgákat sem volt szabad foglalkoztatni.


OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből

    Ne feledkezz meg az Úrjótéteményeiről,
    és tartsd meg parancsait!

Ezt mondja az Úr:
    ,,Tartsd meg a szombatot, szenteld meg, ahogy az Úr, a te Istened parancsolta neked? Hat napig dolgozzál és végezd munkádat. A hetedik nap azonban a nyugalom napja, az Úré, a te Istenedé.
    Akkor hát ne dolgozz, se te, se fiad, se lányod, sem szolgád, szolgálód, ökröd, szamarad, és semmiféle állatod, sem a házadban tartózkodó idegen, hogy szolgád és szolgálód is pihenhessen, mint te magad.
    Emlékezz arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett téged. Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened, hogy tartsd meg a szombatot.''

Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 80, 3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-11ab    5. tónus.
Válasz: Örvendjetek Istennek, * a mi segítőnknek! 2a. vers.

Előénekes: Csendüljön a zsoltár, hozzatok dobot, * lágyhangú hárfát citerával.
Fújjátok meg a harsonát újholdkor, * holdtöltekor a mi nagy ünnepünkön.
Hívek: Örvendjetek Istennek, * a mi segítőnknekl

E: Izraelben ez a törvény, * így rendelte ezt Jákob Istene.
Ő hagyta meg ezt Józsefnek, * amikor kivonult Egyiptom földjéről.
H: Örvendjetek Istennek, * a mi segítőnknek!

E: Beszédet hallottam, amit nem ismertem: +,,Válláról levettem a terhet, * kezéből kivettem kosarát.
Gyötrelmedben segítségül hívtál, * és én szabaddá tettelek.''
H: Örvendjetek Istennek, * a mi segítőnknek!

E: ,,Ne legyen soha más istened, * és ne imádj soha idegen istent!
Mert én vagyok a te Urad, Istened, * aki kivezetett téged Egyiptom földjéről.''
H: Örvendjetek Istennek, * a mi segítőnknek!

SZENTLECKE 2 Kor 4, 6-11

    A hit világosságánál felismerjük, hogy Krisztusban Isten ereje és dicsősége jelent meg közöttünk. Dicsőségének akkor válunk részeseivé, amikor a keresztségben beoltódunk titokzatos testébe, illetve őt magát öltjük magunkra. Ez a kegyelmi állapot itt még rejtve van, ki vagyunk téve az élet megpróbáltatásainak. De tudnunk kell, hogy amennyiben Krisztus tagjai vagyunk, annyiban az ő szenvedését és halálát hordozzuk magunkon, s ez a biztosítéka annak, hogy egyszer dicsősége is megnyilvánul rajtunk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

       Jézus szenvedését viseljük testünkben,
    hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.
       Testvéreim! Isten, aki azt mondta: ,,A sötétségből támadjon világosság'', a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete (Jézus) Krisztus arcán felragyogjon nekünk.
    Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. Testünkben folyton-folyvást viseljük jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön.

Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
Uram, a te szavad igazság, * tégy szentté minket igazságod által. Jn 17,17b és a – 4 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 2, 23-3, 6

    Az evangélista érzékelteti a történettel, hogy Krisztus a törvény szolgasága helyett meghozta az Isten gyermekeinek szabadságát. Az írástudók csak terheket raktak az emberekre aprólékos magyarázataikkal. Jézus az emberekkel való szeretetkapcsolatát úgy alakítja ki, hogy irgalmat tanúsít irántunk. Az emberek közötti kapcsolatban is a legfőbb kötelesség a felebaráti szeretet, nem pedig a törvény betűjén való rágódás.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Az Emberfia ura a szombatnak is.

       Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: ,,Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?''
    Jézus ezt felelte nekik: ,,Sohase olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett és megéhezett ő, és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idejében? Megette a kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is.''
    Majd ezt mondta nekik: ,,A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.''
    Jézus ezután ismét bement a zsinagógába. Volt ott egy elszáradt kezű ember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene.
       Jézus felszólította a béna kezű embert: ,,Kelj fel, állj középre!'' Azután így szólt hozzájuk: ,,Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat? Életet menteni vagy valakinek a vesztét okozni?'' Azok csak hallgattak. Erre haragosan végignézett rajtuk, és szívük keménységén elszomorodva azt mondta a (béna kezű) embernek: ,,Nyújtsd ki a kezedet!'' Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.
    A farizeusok ekkor rögtön kimentek, és tanácsot tartottak ellene a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan okozhatnák vesztét.

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 2, 23-28

    Az Emberfia ura a szombatnak is.

    Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: ,,Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?''
    Jézus ezt felelte nekik: ,,Sohase olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett és megéhezett ó, és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idejében? Megette a kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is.''
    Majd ezt mondta nekik: ,,A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 9. vasárnapra

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy a vasárnapok és az ünnepek megszentelésével szolgáljuk Isten dicsőségét és a magunk testi-lelki javát!

Lektor:
    1.    Engedd, Urunk, hogy minden ember átérezze az ünnepnapok fontosságát!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy híveid a szentmisében méltón ünnepeljék a megváltás szent titkát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy az élet gondjai és szenvedései el ne homályosítsák bennünk Isten iránti kötelességeink tudatát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a vasárnapok és az ünnepek közös megszentelése elmélyítse a családtagok egymás iránti szeretetét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy az ünnepekből erőt merítsünk a hétköznapok munkájához!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Te szabtad meg az ember munkájának és pihenésének idejét. Kérünk, add, hogy pihenésünk napjait akaratod szerint használjuk fel! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.