Gyermekeim, itt az utolsó óra!
  2023. március (Böjtmás hava) 22. Szerda. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Beáta és Izolda látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Évközi 10. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 3, 9-15

    A szentírási szöveg nemcsak a bűn elkövetésének és a büntetés kirovásának menetét tárja elénk, hanem a világban levő rosszat is magyarázza azzal, hogy az első ember a bűnével e játszotta a kegyelmi állapotot. Ezért megéli a bűnösségélés a bűnért járó büntetését Jellemző lélektani vonás ebben a mentegetőzés is. A bukás azonban nem végleges. A kísértőre kirótt jelképes büntetés tartalmazza a végső győzelem ígéretét, amelyet majd ,,az asszony ivadéka'' hoz.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

    Isten Megváltót ígér a bűnbeesett embernek.

    Az első ember és felesége, miután ettek a tiltott fa gyümölcséből, elrejtőztek a kert fái között, de az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: ,,Hol vagy?''
    Ő így válaszolt: ,,Hallottam lépteidet a kertben, és féltem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem.''
    De az Úristen így szólt: ,,Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél?''
    Az ember így válaszolt: ,,Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért ettem.''
    Erre az Úristen megkérdezte az asszonyt: ,,Mit tettél?'' Az asszony így felelt: ,,A kígyó rászedett, azért ettem.''
    Az Úristen így szólt a kígyóhoz: ,,Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedet.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 129.1-2. 3-4ab. 4c-6.    1 D2 tónus.   

Válasz: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. 7. vers.

Előénekes: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, hallgass a szómra.
Füled figyeljen fel * könyörgő szavamra.
Hívek: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

E: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged.
H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

E: Tebenned remélek, Uram, * és igédben reménykedik lelkem.
Lelkem várja az Urat, * jobban, mint éji őr a hajnalt.
H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

E: Jobban, mint éji őr a hajnalt, * várja az Urat Izrael.
Mert az Úrnál az irgalom,  és bőséges a megváltás nála, * ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.
H: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

SZENTLECKE 2 Kor 4, 13-5, 1

    Amikor az apostol saját küldetésének indítékait ismerteti, egyúttal a keresztény élet értelmét is megvilágítja. A világosságot Krisztus feltámadása hozta. Igazolta, hogy van örök élet, s ezért érdemes vállalni a földi fáradozást. Amit itt elszenvedünk, az mind mulandó és véges, a jutalom és a dicsőség azonban örök. A földi, halandó test helyett is megdicsőült testet kapunk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

    Mi is hiszünk, azért beszélünk.

    Testvéreim! Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: ,,Hittem, azért beszéltem'', mi is hiszünk, s azért beszélünk.
    Tudjuk ugyanis, hogy. aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére.
    Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani, pillanatnyi, könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét az szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. ,,Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 5. szám.
,,Most vetik ki e világ fejedelmét – mondja az Úr, * és én, midőn a földről magasba emelnek, mindeneket magamhoz vonzok.'' Jn 12, 31b-32 – 5. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mk 3, 20-35

    Az Isten Fia a megtestesülésben magára vette emberi természetünket és életünk egész terhét. Tanítása közben az emberek úgy igénybe vették, hogy olykor evésre sem maradt ideje, sem neki, sem tanítványainak. A törvénymagyarázók bírálatának is ki volt téve. Rokonai viszont úgy látták, hogy aki így viselkedik, az lehetetlenné teszi magát, tehát le kell inteni. Jézus ezt a helyzetet használja fel, hogy vigasztaló kinyilatkoztatást tegyen: Aki megteszi az Atya akaratát, az az ő rokonsága. Ábrahám ivadékai helyett a Krisztusra épült hitbeli közösség hordozza az üdvrendet.

+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Krisztus megtörte a sátán hatalmát

    Abban az időben:
    Jézus az ő tanítványaival elment haza. Ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még evésre sem maradt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, odamentek, hogy elvigyék őt. Az a hír járta ugyanis, hogy megzavarodott.
    Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek, azt mondták: ,,Belzebub szállta meg'', és: ,,A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.''
    Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: ,,Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát.
    Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös, bűn terheli.'' (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: ,,Megszállta a tisztátalan lélek.''
    Közben anyja és testvérei is odaértek. Megálltak kint, üzentek érte és hívatták. Körülötte tömeg ült. Azt mondták neki: ,,Anyád és testvéreid keresnek téged odakint.''
    Ő így válaszolt: ,,Ki az én anyám és kik az én testvéreim?'' Azután végighordozva tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: ,,Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!''

    Ezek az evangélium igéi.


Egyetemes könyörgések Évközi 10. vasárnapra


Pap:    Testvéreim! A bűn rabságba dönt, de Krisztus kegyelme felszabadít bennünket. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy együttműködjünk a kegyelemmel!

Lektor:
    1.    Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy tanítása által a keresztény nép megerősödjék hitében!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Irányítsd, Urunk, a népek vezetőit, hogy felismerjék szándékaidat, és érvényt szerezzenek törvényeidnek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Törd meg, Urunk, a bűn hatalmát felettünk, hogy a tiszta lélek örömével szolgáljunk neked!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Irányítsd Szentlelked sugallatával szívünket, hogy életünk minden tettével akaratodat teljesítsük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Tekints irgalmasan a bűn rabságában sínylődőkre, és add meg nekik a megtérés kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Irgalmas mennyei Atyánk! Te jóságodban már az első bűn elkövetésekor szabadulást ígértél a bűnbeesett embernek. Kérünk, add meg nekünk is Isten gyermekeinek szabadságát! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.