Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Szeptember 8. – Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ("C" év)

OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a

    Mikeás próféta, Izajás kortársa arról beszél, hogy Jeruzsálem és a nép a kinyilatkoztatás ellenére sem hűséges Istenhez, ezért Isten elfordul tőlük, és büntetést küld rájuk. Ennek ellenére eljön az idő, amikor teljesíti ígéretét. Nem Jeruzsálemből, hanem a jelentéktelen Betlehemből hozza a szabadítót, aki az Úr erejében legelteti nyáját. Uralma kiterjed a föld határáig, vagyis egyetemes uralkodó lesz, aki az egész emberiségnek üdvösséget hoz.


OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből

    Eljön az idő, amikor Betlehemben megszületik a Messiás.

Ezt mondja az Úr:
        Te, efratai Betlehem,
    bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei között,
    mégis belőled születik majd nekem,
    aki uralkodni fog Izrael felett.
    Származása az ősidőkre,
    a régmúlt időkre nyúlik vissza.
    Ezért elhagyja őket az Úr,
    míg nem szül, akinek szülnie kell,
    és testvéréhez, Izrael fiaihoz
    vissza nem tér a maradék.
        Föllép és legelteti nyáját
    az Úr erejében,
    az Úrnak, az ő Istenének,
    fenséges nevében.
    Akkor biztonságban élnek,
    mert hatalmát kiterjeszti
    egészen a föld határáig:

és ez lesz a béke.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 12, 6ab. 6cd    5. tónus.
Válasz: Vidáman dobban a szívem: * örvendek az Úr színe előtt. Iz 61, 10.

Előénekes: Ne örüljön ellenségem, hogy elestem, * mert irgalmadban bizakodtam.
Hívek: Vidáman dobban a szívem: * örvendek az Úr színe előtt.

E: Szívem ujjong, hogy szabadítóm leszel nékem, * éneket zeng az Úrnak, mert jót tesz vélem.
H: Vidáman dobban a szívem: * örvendek az Úr színe előtt.

Vagy:

SZENTLECKE Róm 8, 28-30

Az üdvösség történetében Isten terve valósult meg. Ő ugyan szabad akaratot adott az embernek, de azért a teremtés művében nem kell csalódnia. Ismeri övéit, akiket kiválasztott, akik a meghívást elfogadták, s ezeket arra rendelte, hogy Fiának hasonlatosságát öltsék magukra. A kegyelmet azért kapják, hogy Krisztus tanítását életté váltsák, és majd a feltámadásban az ő dicsőségét is magukra öltsék. Mária az üdvtörténetben különleges előrerendelést kapott, s a Krisztushoz való hasonlóságot is ő valósította meg legjobban.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Isten arra rendet minket,
    hogy Fiának képmását öltsük magunkra.

Testvéreim! Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.
    Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta; akiket meghívott, azokat igazzá tette; akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, * mert tőled virradt ránk az igazság napja: Krisztus, a mi Istenünk. – 8 G. tónus.

Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 1, 1-16. 18-23

    Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli, mint történeti okiratot, hanem mint az ószövetségi nép történetének hitbeli értelmezését. Isten kezdettől fogva mindent az eljövendő Megváltóra irányított. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt mutatják, hogy az Isten Fia a gyarló emberekhez jött. Beleszületett abba a történelembe, amelyet a bűn, az emberi gonoszság olyan sok sötétfolttal eléktelenített. Isten nem tagadta meg teremtményét, nem félt attól, hogy szentségét a gyarló emberi környezet beszennyezi. Azért jött az elesettekhez, hogy a betegek orvosa, a reménytelenek bátorítója és az igazságot keresők világossága legyen. Mária a bizonyíték arra, hogy a megváltás ereje hatékony lehet a földi emberben.

Hosszabb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Mária gyermeket fogant a Szentlélektől.

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája:
    Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Juda és testvérei, Dudának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
    Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Dórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Achát, Achátnak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.

A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
    Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.''

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
        Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül,
        és az Emmánuel nevet adják neki,
        ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten.''

    Ezek az evangélium igéi.

Vagy rövidebb forma:

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 1, 18-23

    Mária gyermeket fogant a Szentlélektől.

    Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.''

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
        Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül,
        és az Emmánuel nevet adják neki,
        ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Szűz Mária születésének ünnepére (Kisboldogasszony) (Szeptember 8.)

Pap:    Örvendezzünk, testvéreim, a mai ünnepen, mert hatalmas közbenjárónk született! A Kisboldogasszonnyal együtt könyörögjünk mennyei Atyánkhoz!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy Szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk hajnalhasadását!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorainak szolgálata által mindnyájan újjászülessünk az örök életre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy égi Anyánk közbenjárására megszülessék a földön a béke!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy a betegeket és a szomorúakat is örvendeztesse meg a ,,Szomorúak Vigasztalójának'' születése!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy Kisboldogasszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreink számára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Jóságos, mennyei Atyánk! Szent Fiad megtörte az ősi ellenség erejét. Az ő Szent Anyjában égi édesanyát adtál nekünk. Kérünk, hogy közbenjárására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát a mi Urunk, Jézus Krisztus. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.